Prosta spółka akcyjna (PSA) to odpowiedź na postulaty startupów, które potrzebują alternatywnej formy prawnej od obecnie obwiązujących. Z założenia PSA miała dać możliwość prowadzenia mniej sformalizowanej oraz taniej formy prawnej. Początkujący założyciel firmy nie posiadający majątku a posiadający np. patent z założenia powinien mieć większe możliwości pozyskania finansowania.

 

Jej główne atuty to:

 • względnie szybka rejestracja online,
 • brak konieczności wniesienia wkładu przed rejestracją spółki,
 • minimalny kapitał to 1zł (kapitału nie wskazujemy w umowie PSA),
 • możliwość wniesienia pracy, usług, know-how jako wkładu do spółki,
 • uproszczona likwidacja,
 • możliwość przyznania akcji uprzywilejowanych tak, żeby liczba głosów nigdy nie spadała poniżej pewnego pułapu,
 • możliwość tworzenia puli akcji w celu późniejszego przekazania ich pracownikom (program opcji pracowniczych),
 • uproszczone zasady przy przekształceniu spółki z o.o. w PSA,
 • uproszczenia dla inwestora w przypadku odzyskiwania zainwestowanego w nią kapitału.

 

Główne wady:

 • spółka ma możliwość funkcjonowania bez większego majątku, zatem potencjalni wierzyciele mogą być bardzo ostrożni przed nawiązaniem współpracy,
 • odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki względem jej wierzycieli w przypadku bezskutecznej egzekucji ze spółki,
 • akcje nie mogą być notowane na giełdzie.

 

PSA jest spółką kapitałową, zatem ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe oraz sporządzać sprawozdania finansowe.  Jest ona również płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Jako spółka kapitałowa jest ona podwójnie opodatkowana tzn. najpierw opodatkowany zostaje dochód spółki a następnie wspólnik przy wypłacie dywidendy.

 

Reasumując PSA może być ciekawym rozwiązaniem dla startupów, które chcą zaistnieć np. na platformach crowdfundingowych a nie posiadają znacznych zasobów finansowych. Aczkolwiek nazywanie jej prostą jest zbyt idącym uproszczeniem, ponieważ od strony księgowej jej prowadzenie będzie bardzo pracochłonne.